वेदों के नाम Trick: वेद, उपवेद और वेदांगों के नाम

⛔️ वेद, उपवेद और वेदांगों के नाम 

 वेदों के नाम Trick: सारी आयु

 सा ➖सामवेद

 री ➖ऋग्वेद

 ➖अथर्ववेद

 ➖ यजुर्वेद

 उपवेदों के नाम Trick: गंध सी आय

 ➖गन्धर्ववेद

 ➖धनुर्वेद

 सी➖सथापत्यवेद

 आय ➖आयुर्वेद

 वेदांगों के नाम Trick: निशि कब जाय छ:

 नि➖निरुक्त

 शि➖शिक्षा

 ➖कल्प

 ➖वयाकरण

 जाय ➖जयोतिष

 छ:➖छद

Posts by category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *